Tisztelt Tanulónk!

 

Keleti Autósiskola

Címe: 1033 Bp Huszti út 32 1. em.205.

Honlap: www.keletiautosiskola.hu; E-mail: keletiautosiskola@gmail.com

modusz kint-kicsi

Keleti László; Tel. szám: +36/(30)9-319-027; E-mail: keletiautosiskola@gmail.com

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0554-06

 

Ügyfélfogadó címe: 1033 Bp Huszti út 32 1. em.205

Ügyfélfogadás: H:11-15h

                         CS:14-18h

Tel 06-30-2160678

 

 

irdoa1-kicsi

 

A tanfolyamra felvétel módja:

Személyesen, iskolánk telephelyén, ügyfélfogadási időben történik.

 

 Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági  vizsgálat:

Iskolánkban csak „B” kategóriájú képzés folyik. Ehhez I. fokú 1-es csoportú orvosi alkalmasság megszerzése szükséges.

PÁV vizsgálat a „B” kategória megszerzéséhez nem szükséges.

 

 A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, vizsgaigazolás kiadásának feltételei (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések):

A tanfolyamra való jelentkezés feltétele:

·         minimum 16,5 éves életkor,

·         nyilatkozat tétel az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, illetve az orvosi alkalmasságot igazoló szakvélemény megszerzéséről,

·         írásbeli szerződés iskolánkkal (fiatalkorú esetén a szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia)

Amennyiben vezetői engedéllyel vagy járművezetői igazolvánnyal rendelkezik, úgy ennek fénymásolatát a képző szervnél kell leadnia, az eredeti okmányok bemutatásával.

 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 

·         az elméleti tanfolyam elvégzése,

·         betöltött 16 év és 9 hónap életkor,

·         orvosi alkalmasságot igazoló szakvélemény,

·         jelentkezési lap kitöltése, benne nyilatkozat tétel az alapfokú iskolai végzettségről.

 

A tanfolyamra való jelentkezésnek nem feltétele az alapfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítvány, illetve az orvosi alkalmassági bemutatása. Azonban az elméleti vizsgára jelentésnek feltétele az autósiskolában az orvosi alkalmasságról szóló szakvélemény leadása.

Az elméleti vizsga megkezdése előtt kötelező a tanulónak bemutatnia az alapfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítványt.

 

Az elméleti tanfolyam érvényessége:

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

 

E-learing (távoktatás) esetén:

Az elméleti képzés ez esetben az E-Educatio Információtechnológia Zrt.-n keresztül történik az e-TITÁN Elektronikus Oktató Rendszer felhasználásával. Az autósiskola megrendeli a tanulónak az e-TITÁN rendszer használatának jogát, amely a program 60 órás használatát teszi lehetővé.

Autósiskola által megrendelt tanfolyam elvégzéséhez a tanuló egyedi azonosítót kap, amivel a rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt, tetszőleges időbeosztással elvégezhető a képzés. A tanfolyam végeztével a rendszer előállítja a hatályos rendelkezéseknek megfelelő elektronikusan aláírt képzési igazolást, amit elektronikus formában elküld a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé.

 

 

Az iskolavezető – külön kérésre – mentesítheti az elméleti tanfolyam látogatása alól a mozgáskorlátozott, siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, mentesített tanulók felkészítésében a Keleti Autósiskola a tanulóval külön megállapodás alapján közreműködik.

A hallássérült személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a Fővárosi Kormányhivatal Járművezetői, Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály által kirendelt, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni. A rendelkezésre álló számítógépes elméleti vizsga anyagai közül a vizsgázó – állampolgárságra tekintet nélkül – választhat. A tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében sem követelmény a hatályba lépést követően, hogy a vizsgázó az állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázzon, hanem a jelentkezési lapon az általa megjelölt nyelven vizsgázhat.

 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

- védőnői,

- dietetikusi,

- mentőtiszti,

- gyógytornász,

- egészségügyi szakoktatói,

- diplomás ápolói

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

- 1984. január 1-je után:

= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot

szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

 

 

Elméleti vizsga helyszíne: 1119 Budapest, Petzvál József u. 39.

 

 

Vizsgát a vizsgabiztos köteles fel függeszteni és a felügyelet vezetője hat hónapra eltilthatja azt, aki:

·         a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztos megtévesztette, vagy azt megkísérelte,

·         a vizsgán szeszes ital vagy más hasonló hatású szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan,

·         a vizsgabiztos döntésének meghozatalával előny adásával, ígéretével, vagy fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is fel függesztheti és három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta. A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is fel függesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a felügyelet vezetőjétől legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.

 

A gyakorlati vizsga feltételei:

A minimálisan előírt óraszámok levezetése. A járművezetési gyakorlat minimális óraszámai a következők:

                                                 9 óra Járműkezelés

                                               14 óra városi vezetés

                                                 4 óra országúti vezetés

                                                 2 óra éjszakai vezetés + 1 forgalmi vizsga

                             összesen:    30 óra

és minimum 580 levezetett km megléte.

Gyakorlati vizsga csak betöltött 17. életév után lehetséges.

Öt sikertelen forgalmi vizsga után pálya alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a Nemzeti Közlekedési Hatóság  szervezésében.

 

Meghatározott időnként, elsősegélynyújtó tanfolyamot és vizsgát szervezünk. A vezetői engedély átvételének feltétele sikeres elsősegélynyújtó vizsga megszerzése. Vöröskeresztes vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek 1984. 04. 01-je után bármilyen vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra vagy lassú járműre vezetői igazolványt szerzett továbbá az, aki külön jogszabályban előírt iskolai végzettsége van.

 

 A tanuló által igényelt közúti járművezetői tanfolyam tárgyai, a képzőszerv által tartott óraszámok és az elméleti órák időtartama:

Tantermi foglalkozás esetén:

A tanfolyam 9 foglalkozásból áll. A 9 alkalomból az egyik – tanulókkal történő előzetes egyeztetés alapján – 4 óra, a többi 3 órás foglalkozásokból áll (összesen 28 óra). Ebből 16 KRESZ, 8 óra vezetéselmélet és 4 óra szerkezet és üzemeltetési ismeretek. Iskolánk az eredményesebb felkészítés érdekében, igény esetén pótfoglalkozásokat is tart. Ezen kívül lehetőség van az iskola tanulói számára, az ügyfélfogadási időben a vizsgára felkészülést segítő, önálló számítógépes tesztgyakorlásra.

 

Az elméleti órák 45 percesek és az órák közötti szünet 15 perc.

 

 

 Járműhasználat:

Skoda Fabia

 

A tanuló által biztosított jármű esetén, saját költségén átalakított, oktatás céljára levizsgáztatott személygépkocsin lehetséges.

 

 Hiányzások pótlásának módjai:

Az elméleti foglalkozások látogatása kötelező, oktatásról való hiányzás megengedett maximális mértéke az összes óraszám 10%-a. A hiányzások pótlása konzultációs pótfoglalkozásokon történik. Illetve, a következő tanfolyam megfelelő óráján való részvétellel lehetséges.

 

 

 

 

iroda2-kicsi